Odměna

Odměna za mé právní služby je vždy určována dohodou (smluvní odměna) mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Dohodou advokáta s klientem může být odměna stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová.

Odměna časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby. Má odměna se pohybuje od 1.500,-Kč bez DPH za hodinu dle složitosti případu.

První porada s advokátem, kdy je klientem předestřen důvod návštěvy a podstata požadované právní pomoci včetně úvodní konzultace, je poskytována za sníženou sazbu ve výši 1000,- Kč vč. DPH.


INSOLVENCE: Cena za zpracování návrhu na povolení oddlužení je dána zákonem na částku 4.000,- Kč bez DPH (pro společné oddlužení manželů je to 6.000,-  Kč bez DPH). Výše uvedenou odměnu neplatí klient hotově, ale advokát si odměnu přihlašuje do insolvenčního řízení.


Odměna úkonová je odměna stanovená podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Co se považuje za úkon právní služby stanoví advokátní tarif. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis žaloby nebo odvolání, účast na jednání u soudu apod.

Odměna paušální je vhodná pro klienty s pravidelnou potřebou právních služeb v určitém stabilním rozsahu. Většinou se jedná o paušální měsíční částku, za kterou jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období.

Odměna podílová je dohodou stran stanovena jako podíl na výsledku věci (tj. procentem z přiznaného nároku). Podílovou odměnu uplatňuji vedle odměny hodinové či úkonové zejména v případech vymáhání pohledávek či sporu o peněžité plnění a pohybuje se standardně ve výši 25%. 


Kromě hodinové odměny je  advokát oprávněn účtovat náhradu hotových výdajů, které vynaložil při poskytování právních služeb, zejména za soudní či jiné poplatky, cestovné, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie, a dále náhrada za promeškaný čas.

Ostatní výdaje buďto hradí přímo klient (soudní poplatky) anebo jsou klientovi přeúčtovány ve výši, v jaké byly advokátem zaplaceny.

Vzhledem k tomu, že jsem plátcem daně z přidané hodnoty, odměna i hotové výdaje podléhají 21 % DPH, jenž bude vždy připočítána ke smluvenému typu odměny.