Poskytované služby

Při výkonu advokacie se zaměřuji na právo občanské, právo spolkové, právo nemovitostí, právo komunální, obchodní a trestní. Klienty rovněž zastupuji před soudy a dalšími orgány státní správy.

Pro ilustraci následují některé typické okruhy problémů, které jsem připraven pro klienty řešit.

OBČANSKÉ PRÁVO
- komplexní právní servis při převodech nemovitostí, včetně zastupování v řízení před katastrálním úřadem a ověřování pravosti podpisů na sepsaných smlouvách
- právní služby týkající se vymáhání pohledávek
- sepis a analýza smluv (smlouvy kupní, darovací, o půjčce, zástavní, nájemní, o nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor)
- právní poradenství v oblasti dědického práva
- zastupování v řízení před soudy ve sporném i nesporném řízení

INSOLVENCE
- příprava návrhů na oddlužení
- zastupování dlužníků i věřitelů v insolvenčním řízení

NEMOVITOSTI & ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA
- právní servis při převodu nemovitostí od A do Z
- příprava smluv (kupní, darovací, směnné...)
- zajištění hladkého průběhu řízení na Katastrálním úřadu
- úschova peněz na základě smlouvy o zřízení depozitní úschovy

RODINNÉ PRÁVO
- sporný a nesporný rozvod manželství
- vypořádání společného jmění manželů
- problematika výchovy a výživy nezletilých dětí
- ostatní vyživovací povinnosti (vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí, manželů, vyživovací povinnost otce k neprovdané matce nezletilého dítěte
- zastupování v řízení před soudy v rodinných věcech

OBCHODNÍ PRÁVO
- komplexní právní služby při zakládání, změnách, rušení obchodních společností, včetně zastupování před rejstříkovými soudy
- sepis a analýza obchodních smluv
- právní servis při vymáhání pohledávek z obchodních závazkových vztahů a směnečných pohledávek
- zastupování před soudy v obchodních věcech
- sepis insolvenčních návrhů a návrhů na oddlužení

EXEKUCE
- sepis návrhů na nařízení exekuce, na odklad exekuce a na zastavení exekuce i dalších podání v exekučním řízení
- zastupování v exekučním řízení

SPRÁVNÍ PRÁVO
- zastupování v řízení o přestupcích, zejména v silniční dopravě a proti občanskému soužití
- zastupování v řízení před správními orgány (stavebními, živnostenskými a finančními úřady, místními orgány správy sociálního zabezpečení)
- sepis žalob proti nezákonným rozhodnutím a zásahům správních orgánů, včetně zastupování v řízení před správními soudy
- právní poradenství v oblasti správního práva

TRESTNÍ PRÁVO
- obhajoba v trestním řízení
- zastupování poškozených v trestním řízení
- posuzování jednání z hlediska možných trestněprávních důsledků