Insolvence - oddlužení

Od 1.7.2017 mohou zpracovávat a podávat návrhy na povolení oddlužení jen vybrané právnické profese mj. advokáti. Cena za zpracování návrhu na povolení oddlužení je 4.000,- Kč bez DPH (pro společné oddlužení manželů je to 6.000,-  Kč bez DPH). Výše uvedenou odměnu neplatí klient hotově, ale advokát si odměnu přihlašuje do insolvenčního řízení. 

Máte-li zájem o sepis návrhu na oddlužení, kontaktujte nás přes níže uvedený formulář, ozveme se Vám zpět a domluvíme nezbytnou osobní návštěvu kanceláře.


Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku, který ve zvýšené míře zohledňuje sociální aspekty před hledisky ekonomickými. Má umožnit dlužníkovi „nový start" a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu, a to alespoň do předpokládané výše 30 % v případě nezajištěných věřitelů. U zajištěných věřitelů se počítá s uspokojením ze zajištění.

K sepisu insolvenčního návrhu jsou potřeba následující podklady:
1. Předložení občanského průkazu
2. Kopie úvěrových smluv
3. Kopie rozsudků a usnesení soudu (platební rozkaz)
4. Kopie exekučních příkazů
5. Kopie exekučního příkazu k dražbě majetku, nemovitosti
6. Výpis z evidence rejstříku trestů
7. Prohlášení o nepodnikání (sepisuje se při pohovoru)
8. Kopie kupní či darovací smlouvy a výpis z katastru nemovitostí, je-li dlužník majitelem nemovitosti
9. Přehled příjmů za poslední 3 roky (od mzdové účetní, výplatní pásky, bankovní výpisy, výměra důchodu)
10. V případě vyživovací povinnosti, rozhodnutí soudu
11. V případě rozvodu, rozhodnutí soudu
12. Počet vyživovacích povinností vůči manželu/manželce a nezaopatřeným dětem. (Doložte i
oddací list a rodné listy dětí. Pokud jste rozvedení doložte také rozsudek soudu o rozvodu
manželství.)
13. Aktuální zůstatky dluhů u všech věřitelů (výpisy dlužných částek, sesplatnění úvěru)
14. Kopii pracovní smlouvy
15. Popis všech očekávaných příjmů v následujících pěti letech. Pro tento účel je nejlepší doložit
16. Seznam majetku - např. běžné vybavení domácnosti, PC, mobil, auto atd.

Insolvenční zákon pod hrozbou zamítnutí návrhu na povolení oddlužení vyžaduje, aby informace v něm uvedené byly přesné, úplné a pravdivé. Klient tak odpovídá za přesnost, úplnost a pravdivost uvedených dokumentů. V opačném případě nebudeme schopni insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení kvalifikovaně vypracovat. 

Seznam veškerých závazků, který bude v insolvenčním návrhu uveden je mimořádně důležitý. V případě nepravdivosti nebo neúplnosti může soud návrh zamítnout. Zjistěte si proto u věřitele aktuální výši každého svého závazku včetně úroků z prodlení a dalšího příslušenství (nejlépe v písemné podobě). Pro případ, že je proti Vám vedeno exekuční řízení, obraťtě se na exekutora s žádostí o sdělení aktuální výše dluhu včetně úroků z prodlení, nákladů soudního a exekučního řízení a odměnu exekutora (nejlépe v písemné podobě).

Tým AK JANDA