Odměna

Cena požadované právní služby záleží na jejím typu, složitosti, časové náročnosti a rizikovosti. U standardně nabízených služeb se snažíme klientům nabídnout rychlé a přehledné ceníky. V některých případech to není možné. Zde se snažíme s klienty domlouvat individuálně podle okolností případu.

Možnosti jsou tyto:

- hodinová sazba
- podíl na úspěchu klienta (např. 25% vysouzené částky)
- přísudek (tj. platba nákladů řízení protistranou)
- měsíční paušální platba (pouze pro korporátní klientelu)

Pokud nenajdeme žádné vhodné individuální řešení, platí pro nás (i pro všechny další advokáty v ČR) ceny dle tzv. advokátního tarifu (vyhláška č. 177/1996 Sb.).


V případě hodinové sazby se má základní odměna pohybuje mezi 900,-Kč až 2.000,- Kč včetně DPH za hodinu dle složitosti případu.

První porada s advokátem, kdy je klientem předestřen důvod návštěvy a podstata požadované právní pomoci včetně úvodní konzultace, je poskytována za sníženou sazbu ve výši 600,- Kč včetně DPH.

Kromě odměny, a to platí jak v případě smluvní tak i mimosmluvní odměny, je  advokát oprávněn účtovat náhradu hotových výdajů, které vynaložil při poskytování právních služeb, zejména za soudní či jiné poplatky, cestovné, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie, a dále náhrada za promeškaný čas.

Pokud se jedná o hotové výdaje, obvykle účtuji v souladu s advokátním tarifem částku 300,- Kč jako paušální náhradu za vnitrostátní poštovné, přepravné a telekomunikační poplatky, a tato částka náleží ke každému úkonu právní služby.

Ostatní výdaje buďto hradí přímo klient (soudní poplatky) anebo jsou klientovi přeúčtovány ve výši, v jaké byly advokátem zaplaceny.

Od 3.2.2017 jsem plátce DPH.